SLOW DANCE

دختر جوانی مبتلا به سرطان در حالی که آخرین روزهای زندگی اش را سپری می کند در یکی از بیمارستانهای نیویورک این شعر را به مردم دنیا هدیه داده است و حامل این پیام است که به همه بگوید زندگی را تمام و کمال زندگی کنند، کاری که او شاید دیگر نتواند انجام دهد ... !، ولی اون چیزی که قابل توجه هست نکات ظریف و تاثیرگذاری هست که در این متن وجود داره و چنانچه به اونها توجه دقیق تری داشته باشیم با نگاه زیباتری به زندگی و دنیای اطرافمون خواهیم نگریست ...


سعی کنید این شعر رو با دقت تمام بخونید و مفهومش رو اونطوری که باید، بفهمید و همچنین در تمام لحظات ارزشمند زندگیتون بکار ببندید چون لحظات عمر بس گرانبها و برگشت ناپذیر است ...

 

unknowngame

 


Have you ever watched kids
آیا تا به حال به کودکان نگریسته اید

On a merry-go-round?
در حالیکه به بازی "چرخ چرخ" مشغولند؟

Or listened to the rain
و یا به صدای باران گوش فرا داده اید

Slapping on the ground?
آن زمان که قطراتش به زمین برخورد می کند؟

Ever followed a butterfly's erratic flight?
تا بحال بدنبال پروانه دویده اید؟ آن زمان که نامنظم و بی هدف به چپ و راست پرواز میکند؟

Or gazed at the sun into the fading night?
یا به خورشید رنگ پریده خیره گشته اید، آن زمان که در مغرب فرو می رود؟

You better slow down
کمی آرام تر حرکت کنید

Don't dance so fast
اینقدر تند و سریع به رقص درنیایید

Time is short
زمان کوتاه است

The music won't last
موسیقی بزودی پایان خواهد یافت

Do you run through each day On the fly?
آیا روزها را شتابان پشت سر می گذارید؟

When you ask How are you?
آنگاه که از کسی می پرسید حالت چطور است؟

Do you hear the reply?
آیا پاسخ سوال خود را می شنوید؟

When the day is done
هنگامی که روز به پایان می رسد

Do you lie in your bed
آیا در رختخواب خود دراز می کشید

With the next hundred chores
و اجازه می دهید که صدها کار ناتمام بیهوده و روزمره

Running through your head?
در سر شما رژه روند؟

You'd better slow down
سرعت خود را کم کنید. کمتر شتاب کنید

Don't dance so fast
اینقدر تند و سریع به رقص در نیایید

Time is short
زمان کوتاه است

The music won't last
موسیقی دیری نخواهد پائید

Ever told your child
آیا تا بحال به کودک خود گفته اید

We'll do it tomorrow?
فردا این کار را خواهیم کرد؟

And in your haste
و آنچنان شتابان بوده اید

Not see his?
که نتوانید غم او را در چشمانش ببینید؟

Sorrow? Ever lost touch
تا بحال آیا بدون تاثری

Let a good friendship die?
اجازه داده اید دوستی ای به پایان رسد؟

Cause you never had time
فقط بدان سبب که هرگز وقت کافی ندارید

Or call and say,'Hi'?
آیا هرگز به کسی تلفن زده اید فقط به این خاطر که به او بگویید: دوست من، سلام؟

You'd better slow down
حال کمی سرعت خود را کم کنید. کمتر شتاب کنید

Don't dance so fast
اینقدر تند وسریع به رقص درنیایید

Time is short
زمان کوتاه است

The music won't last
موسیقی دیری نخواهد پایید

When you run so fast to get somewhere
آن زمان که برای رسیدن به مکانی چنان شتابان می دوید

You miss half the fun of getting there
نیمی از لذت راه را بر خود حرام می کنید

When you worry and hurry through your day
آنگاه که روز خود را با نگرانی و عجله بسر می رسانید

It is like an unopened gift
گویی هدیه ای را ناگشوده به کناری می نهید

Thrown away. Life is not a race
زندگی که یک مسابقه دو نیست

Do take it slower
کمی آرام گیرید

Hear the music
به موسیقی گوش بسپارید

Before the song is over
پیش از آنکه آوای آن به پایان رسد

/ 1 نظر / 10 بازدید
تمساح

سلام...خیلی زیبا بود...خوشم اومد....خوشحالم که برگشتی...نوشته هات خیلی پخته تر شده...این مدتی که شمال بودی انگار بک گراند ذهنی ات بوی باران و رنگ جنگل گرفته...این نوشته را حتما خواهم نوشت و به همکاران و دوستانم هدیه خواهم کرد...مرسی پسر....یا هو