.::تسليت::.

سلام دوباره به همه عزيزانم

به سوگ من نشسته ای ولی نمرده ام هنوز-----بدان ديار گمشده تو را نبردهام هنوز

اگر نبود ترس تو از اين مسير بی بلد -----خراب تن نميشدی چه از ازل چه تا ابد

بخواب من نيامدی که بی اراده بگذری-----تورا نميدهم به تو به هر کجا که می بری

تو اتفاق ساده ای برای خود نبوده ای-----تو آخر اين دل مرا به دست من ربودهای

سپرده ام به چشم تو تمام آنچه ديده ام -----هنوز هم نگفته ای ولی بدان شنيده ام

در گذشت امام ۱۰ شيعيان امام علی النقی (ع) را به همه مسلمين جهان تصليت ميگوييم

دلی داشتم شانه بر شانه رفت-----دريغا که خورشيد از اين خانه رفت

دريغا از آن شور شيرين دريغ-----از اينجا از اين داغ سنگين دريغ

از اينجا که غم روی غم ميرود-----واندوه و دريا به هم ميرود

از اينجا که کوه است و پژواک غم-----وجنگل که سر برده در لاک غم

از اينجا که از سينه خون ميرود-----و ماتم ستون در ستون ميرود

از اينجا که غامت دو تا کردم ام-----خبر را لباس عزا کرده ام

خبر فرصت تيغ با سينه بود-----خبر پتک سنگين در آيينه بود

خبر آمد و هر چه بر پا شکست-----خبر آمد و پشت دريا شکست

خبر تيشه بر ريشه جان گرفت-----خبر از دلم بو و باران گرفت

بقيهش رو وقت نکردم بنويسم...........ببخشيد

هنوز نگاه حضور تو را...

برای تو که غريبی را می فهمی

و دلتنگی های مرا

ميشنوی.

/ 0 نظر / 8 بازدید