نامه خدا به من!

unknowngame

امروز صبح که از خواب بیدار شدی، نگاهت می کردم؛ و امیدوار بودم که با من حرف بزنی

حتیبرای چند کلمه!

نظرم را بپرسی یا برای اتفاق خوبی که دیروز در زندگی اتافتاد از منتشکر کنی!

اما متوجه شدم که خیلی مشغولی!

 مشغول انتخاب لباسی که میخواستی بپوشی!

 وقتیداشتی این طرف و آن طرف می دویدی تا حاضر شوی فکر می کردمچند دقیقه ای وقت داری که
بایستی و به من بگویی: "سلام"

اما تو خیلی مشغول بودی. یک بار مجبور شدی منتظر بشوی!

 برایمدت یک ربع کاری نداشتی جز آنکه روی یکصندلی بنشینی!

بعد دیدمت که از جا پریدی!

 خیالکردم می خواهی با من صحبت کنی؛اما به طرف تلفن دویدی!

در عوض به دوستت تلفن کردی تااز آخرین شایعات با خبرشوی!

تمام روز با صبوری منتظر بودم!

با آن همه کارهای مختلفگمان می کنم کهاصلاً وقت نداشتی با من حرف بزنی!

متوجه شدم قبل از نهار هی دور و برترا نگاهمی کنی!

 شاید چون خجالت می کشیدی که با من حرف بزنی، سرت را به سوی من خمنکردی!
تو به خانه رفتی!

به نظر می رسید که هنوز خیلی کارها برای انجام دادنداری!

 بعد ازانجام دادن چند کار، تلویزیون را روشن کردی. نمی دانم تلویزیون رادوست داری یا نه؟

 درآن چیزهای زیادی نشان می دهند و تو هر روز مدت زیادی ازروزت را جلوی آن می گذرانی!

درحالی که درباره هیچ چیز فکر نمی کنی و فقط ازبرنامه هایش لذت می بری!

باز هم صبورانهانتظارت را کشیدم و تو در حالی کهتلویزیون را نگاه می کردی، شام خوردی؛ و باز هم با من
صحبت نکردی!

 موقع خواب...،فکر می کنم خیلی خسته بودی. بعد از آن که به اعضای خانواده ات شب به خیر گفتی

 به رختخواب رفتی و فوراً به خواب رفتی!

 اشکالی ندارد!

 احتمالاًمتوجه نشدی که منهمیشه در کنارت و برای کمک به تو آماده ام!

من صبورم!

 بیش از آنچه توفکرش را میکنی!

 حتی دلم می خواهد یادت بدهم که تو چطور با دیگران صبور باشی!

منآنقدردوستت دارم که هر روز منتظرت هستم!

منتظر یک سر تکان دادن، دعا، فکر، یاگوشه ای از قلبتکه متشکر باشد!

خیلی سخت است که یک مکالمه یک طرفه داشته باشید!

خوب، من باز هم منتظرتهستم!

 سراسر پر از عشق تو...به امید آنکه شاید امروز کمی

/ 2 نظر / 11 بازدید
مهتاب

هی...امیدوارم...واقعا بتونیم یه روز جواب بدیم...زیبا بود...

تمساح

اون بی نیاز از جواب ماست....ما خودمون به جواب نیاز داریم....افسوس که در هر مذهبی خدا را جستجو کردم بیشتر کدخدا یافتم...........................یا هو